!s8gs  .r     !tKor!!.                                          
                                           Zgggggy !tg.r  !!!!!rroKysry8!                                         
                                          ogg!tZstosKg..ggZytr  !. o8yggZ                                          
                                          t88!r!orrrr!g yggg!..   t!rZyZygt                                         
                                         ogZorrysrr!!.g.ggy. ..   srrZyZrZr                                         
                                         rgystoor r!!.!otgo ...   ..!rsK8tg.                                         
                                        !ggyyo.. .r!.t.tr  rr   ! .tZKggt                                         
                                        .ggggt !. ! .!K  .r.   r  .ZKsg8                                         
                                        sg8gK! !!   t!.   .   r!!!rsyrt8!                                         
                                        Kgg8!!rr   ! !..     rs!!!!8s!.t!                                         
                                        KggK!r.!   .  !  r.. ..r!!!oKgr !r                                         
         kiss.entropy8zuper.org                    Zgytr. r  !r  .r  !  .! r!!tssgt rr                                         
                                        sgZr.  .  r   o  ! .! r!rKssgtrgr                                         
                                        rggrrrrro  !   r!! ! .!  rrKsssZt!rt                                         
                                       .!ggstrrrr .  . ! !.!.!  tKssssst rt                                         
                                      .rttZgoosrrrr !    tryt!rr!tyKssssst tt!                                        
                                      !rr! !gsoostro !   ! !yZZZsKor KKKKKssrrsZKyst!                                      
                                     .rt!  .Z8oooosts.   ototrtyt.  oKosoKKK8yKyyZKZy!                                     
                                    .t!  tr!ggggggggKKKooo!rZKr!r!. tKyZKoZsKsosttr!!rgy. .Kgs.                                 
                                 !!!!!!rr. .rr!tgggggggggyootror!rs8KotrrZZyt!rr .rtZotrrortgo.sZ8gggggZ                                
                              !royg8KoooKr .tr!tggyy8ggggggr !sr!!.!ry88Zrrr8r ..!r!!tgKZ88g8yrr!!8gggggggg!                      .........!.......
                            .tsZg8888gZKoosr.!!rr!!r!!!! .oggggyggggZr..ryZZystr!Korr!!r.Zggsttrr!rtoss8yyggggggZ. ...........................!.......!..... .    !   
                          ygggggg88gggggggyyyZy888KsZKsssosoggggg..   rrroZggggZrK..rtKtgZ88stoKsKKssKrsZZZ88ggggr. ..   ..    .    .    ..    .    !  .
                         .tZgtggyrrtZZKZrr..tZKsso!rsKZoogggg8gZgs    ..rt88yK8ggg8r!..r8ry8yoootrtrr...ssKZy88gggg. !    ..  ....!.......!........!.......!.......!... 
               ..............!...rgs trZ!otrtZ8KtrrtKKKss!.oo8gtygggg8gZKt. . ...rtZ8888gysoor ss!!oZtrZgrrrtorrooosoKoosKZ8ggggo.!.......r...  ..    !    ..    .    .. 
.........!........!........!...  !    ! .g8ggZoostostZKottyKotKZZZKZyZgggggggZr!!!!rrtroKyZKorrrZs! .!The Kiss (2001)3D scanrrrrrrotoKgrrgK!    !    . ......!.......!........!.......!..
 !    !    !    !    !    !..ZgyotrsKst!..!osysK8srs!rrst.!ggsgK!  !.rrrrr.  .!rryKsr  |tK!r!tyrrKgZrrrtttttttKZ8gr!torKrKs8t!........!.......!.    .    .    .    . 
 !.......!........!........!.......!........! rgy8!!rr. .rtttyZr!r.r!.!ttrrZggyt.!!rrr!!.  ..!rrrrrrrKZKr!!!|VRML plug-in required rssggr !!rtrr8r..    ..    !    ..    !........!.......!
!.    !    !    !    !    !.gysy .t!rotrtso. .r.. !tr!!tsggZtrr.  .!rrrrrrrrrrrrrrrtZg8!8||rsZyyKZtsgttrsK8oogr rsyggr...t..o!.!........r........!........!...... !    .    
!    !   ..!.......!........!........!8yoyo!rsrroyZr!t!!  !or!!s88or.  ..!!rrZr!!r!s!rrrrrr!!rsZgZtr||rtZt8g8KgKoZZroy..ro  oZ8ggs!o. .!! !    !    ..    ..    .    ..  ...
!........!...... !    !    !    sgossrrttsrr!!.   rtr..r8Z. .!!rrrrrrrros. . ! !r. .oo! .!!!||r!rttgggyrrrZgys...y. !Kryrygg!!rtor! !!    .!   .!........!........!........!..  
!    ..    !    !    !.......rg8oyr!!!r  !   rr!..trtoZrrrrrrrrrrrrrrtK  !rt   .  o!..||click here for pink_VRMLttr Zg    !!r!.......!!..... .    .    !    ..  
!.......!.........!.......!........!   .gggZt!.  .   tr!..tyK!so!ysrrrrrrrrrrr. Zrr!r8Zt!  . .rr! ||click here for blue_VRML o8! oytosr!!!. .    !    !    .    !.......!!...
.    !    ..    !    !   sggy8!.  ! ! rr...rys.ryy!rsrrrrrrrrrrotorrr!. ytrr!.t!!..! ..rZyZ8gZgZs!ggtorrr..!roK. !syg! KgyKr ....!........!........!........!.........    .. 
    !    !  ....!........!.....rg8gKt! !!!!!rtr....!r K.!.o!orrrrrrr!!!rrrrK. .! o!st!.t!!!r.r .royyZ8yKZg. Kogrtorrogs! ! rygy r8y8...   .    ..    .    ..    .    .. 
........!........!....  !    !  .g8gy!!r.! . .rZ!!!r! s!  oororrrr!!..  tt.!! .!t!o!!tZr!roZoyK88g8ggg8..!!ysg888ys. !ogt  Kg8!r.gyyt    ..    !    ..!.......!.........!........!
    !    !    !    !  yg8g!!!r. !o!!ro r ..rt!  yrKo!   .rror !!!ryKrttrgo!8s!tZyossoZZggZ .  rsyggyKg .!ggs !g8  8y8g!.......!........r...... ..    .    ..    .
 .......!........!........!........!...ogg8r!!!rt.!r!!K! ! .    .srrotrtKr. !   .!rZZtooos8yKZ8oKtKg8ggt ..!r!! rg8!!r! ..8g8! gg! oKggy    !    .!    .    !    .........
.   ..    !    !    ! !gggr!!r!!!o..tsZ r! .     rssto.rrrrroorrr!rtrr!!rgggot8gggKsZ8Zotor!.!. .   r88Ktrt.!s8K. rgt rgKgg!    .!.......!!........!........!..........   
    .     !    !........!..8ggo!!!rrotrrroso!rr.     !Kssttr   .!K8troorr!r.gggggg8gr.!!         sy8KZg.rtgo.  gyt Ky!.gg..........    !.    !    !    .   
.......!.........!........!    ! .gggor!rrsyrro!.or ro    rrrr.!ots8sKZ8trr ....!rrrZ8yo8gggg.       .   !..ZKZg !t8g.  g8s8Z!.!Zgo    !    !     .   ...!........!.....
    .     !    !    ! rggZKtotrorrrrr!K. rr    . !r  !r .!oZggZor!. .rr Kgs    !!.      .!!rrtygKo rrKgZ  8grKt rrgg!........!........!..............  .    .  
    ..........!........!........!.gggtKttooy!!!!rrt r!r   .   r .r..    !.!tygr  ots8r        rroyggg8ggZosyo .rZg8r .88ZsstrrrtgK    ..    !    .     .    .  
.......!    ..    !    ! gggrsossZ8!!!!!!K!!.!.  .   !..K  !rr!.   .  !r !rt      .!rottZggsZ8gKgggggs !ggZs .yZKs!!r!!rKgr    ..    ..  .....!.........!........!..
    .    !     !    ! 8ggorKsyyK!!!!!oot!r!!  .     !!Z.. .!rrtrr!.t!.    ! . .!rtKotooooy8tKsotZotoZy8g. rygsg ZyZyrr!...!8g.........!........!!..   !    ..    ! 
.......!........!.........!........!.rgggt888yK!!!!tsr. r!r .      o!rrrrrtoosKst!rrr. r...trrrr!!!... strrtKotosotoZoto. togos r88sr..  !.!     .    !     .    ..    !
    .    !    ..    ! .gggysg8yt!!!ory !srr.!       trtoyyKotrrrrrrrtgZrt...t......... rKsKs!rrrrttytrro  royrKotrg8trrrr!!  .    ..  .....r........!!.........!........
   .     !    !.........!..ggggsg88r!!oroo . oKKs     .      rorrrrrrrrg88Z..oK........  rys!!rsrr!ot!!r  rZ rr.!tyrtKotrr!...!!........!...   !    ..    ..    
......!.........!........!     ! gggggggg!rtrrK . rrKK    r       o rrrrrrrKg8t.tZZ.......   trrotot!!s!!!t  !t. t..!Z .. !rr. !     !    .!    ..    .    
   !     !    !     ! rggggggg!ottrs. rrrrrss   !!.      o.!rrrr!r!tggsrZZZ......    sy!!roor!t!!!!  !o . rr.tg  !     .    ..........!!........!.........!......
   !     !    .!.........!...yggggg8sr!..!s.rrrrrrtt     ..  . .rrr!    rgggKZZZ......    tgr!roooK!!!r  .r. ..!rtg....!.........!..........    ..    .     !   
......!.........!....... !     ..  8gggggKr!...o..!rrrrrrr!!r.r!... .  rtor    !r!r8gZKKKZr.....    KZs.roooy!!!r   !.  r!rKg  ..    .     !     !     !     !  
   !    !     !     !  oggggoZr!!!!r! .ttr!rrrrr.rtrrrroottotrorr!  . .!!KgKKKKKr.....    ogg.!oooy!!!!r   8  !t!gg   .     !     !  ......!.........!.........!...
   ..    !     !  ......!.....ZgggZtKs! .Zr rorrrrt!.! trrr! The Kiss/INCORPORATOR KZZytrrrrr!!!!!...!K! tosyr!!tg  !!  t tg.....!..........!.........!..   ..    ..     . 
.....!.........!.........!....   !   !8ggttsKsZyKKor!rrrtr ! .trrrr|trrrsoorrrrrrrrrygyZyyygZrrrtot!r.   ry! rK8Zryggo  ! . . rrg   !     .     ..    ..    ..     . 
   !     !     !     !    ygKttsKsso. t.!oro. ! .trrrr|rrrrrrrrr!!!!!!Zggyyy8ggorootrrr!!!...!ss.. ZKgggggto! ! r ! !.g!   ..     !     !    ..r.........!!.........!
   !     !     !    ..!.........ggggZoZo.!r!tr. .!t.!. .ortr|rrrrrr!!!!!!!rr8gyyyggggZZottrrr!!!!!rK8o. .r.otor!!!!  t!  !gr .....!..........!.........!......  !     .     .
   !.........!.........!........ !     !Kggggg8!r!!! rr!!rr.  tr |r!!!.rrrrtorrrr8gy8ggggg8otttrr!!!!r!!yo !      .!!!.r.  !Kr.   !     .     ..    .!     !     
.....!     !     !     !     !o8ggggggKrt.. r!!t!! rorr|PC only download 2001 versiontr!!!!...rr !        .   gr    ..     !     .     .. .......!........
  ..     !     !     !     oooKgggggggggZKstKKgr!..!8st|PC only download 2007 remake version  yor.        .   yr    !   .....!.........!.........!..    .    
  !     .. ........!..........!........rgyyr!sygggggggg88ggor! !yot|blender plug-in versionytttr!.    .tsrtso!!!!!!!!!!rrrroosyssrr..........!....   .     ..     !     .    
....!.........!..    !     !    y8oZst..rggggggggggggy8ttoKrgrrrotstsyZZZKsoKsygggg88str....  .!ror!!!8sst!.rtKssKZy8gggggg  !     !     .     .     !     !   
  !     !     !     !    .gZo88rrrrrogggggggggggt!t8y8Z8ggggg8gg8ZZsosr..!ryZZgt!.... .!. r!!tgr.r..!osr!t!Ztrrsgggr  .     !     .     !.........!!.........!.....
  !     !     !    ..!.......tKt rs!!!! ! rgggggggs!...Kootrroro8yy88gg8gKr..!!s  rrrrrrt  r!rygK. K...rrrro8orrrgggZ   !  ......!..........!..........!     ..     .  
....!.........!..........!........ !    Ky!.!!rt. .. . .gggggy ! oKtystrtryorrrZgoortt!.!!   t tK  !rs88r! t...ZtoKZZosoyggg!......!....   !     ..     ..     !     ..  
  ..     !     !     !    g8Kto!r. ! .  .8gggg8KKrrZKyggsKtrsrrt8ot..!. ! !  . !K8Z  .oZZg8rr. o...osKsrKttsgggr    !     .     .     !     !     ....
  !     !     !     !    Zyortytro!!   8gggggttZgg88gggtKysrtKgt!!. .. !   tttr!rroZ8gytssrr!r.!rtKtrrKtsZggg.    ..     .     !..........!..........!.........! 
  !     !   ....!..........!.......sggZr.r!!rotr8yggggrr8g  !oZKZgggZZKyysg!.  ! !   t.ttrr!ygyrrrrr!!roZKoKtrrrKKKyggggr ......!..........!...........     .     ..     ! 
...!..........!......  !     !    !t8ggsto!rKstooKsssZZ8ZKsoyggysKggK!s8orr   r  r.  ..!orrrggoosrr!!!!....!r!rrr8Ksgg8gggs.   ..     ..     .     !     !     !
  !     !     !     !     !gggg8Ztr.rr.rrrystrroKss!!tor !sts!r!r.  !  rZr!rrsorrtygK.!  .!trrrr..t!!!!sKKKgggggggr    !     !     !     .     !..........
  !     ..     !     !   ....gggZKyggyortt!rrtrrr!otKrro. . rr .rr. ..  !!!!r!r!!t8go. .. . !  .!r!!rKssKsZ8goggggr    .     .!..........!..........!..........!     
 ..     ! ..........!..........!......  oggggggysZgytrKKoysotrotroZ!   rr  !t r  !!r..rrrsgorosr!r ! !  .r!!rKsKr rKggrg8yyg.......!..........!     !     !     ..    
..!..........!.     !      !    .gggyoyZygytrZZtorrottrrrrorr!....!!   !o.  !!rrorrgg!..!t!roo!. ! !!!.t!oKsr  !ZggtZgy8g    ..     !     !     !     ..    
 !     !     !      !     rKgoro!rroggs!sgysrrt!!.r....!!. .r      Kssoo8gy . r.!. r !KyKrt!o!sor   8gs88Kggg    !     ..     ..     ..    ..!.......
 !     !     !      !  ......ggyrot.rrog8g8ss8g8Ksrr........!!!!     roorosggK.!!!sK!!! r..rors8ssstr!!!r!rrtgZygZgggr    ..     !..........!..........!........ ..   
 !   ....!..........!...........!....   gggys.!torgyrK8gZKsKyggyKootottttoyyot!!!!oorZosyg8tr!!rortr!rrotstrKt!Zto!rtr!r!rrr8yZggKgg!........!.......... .     !     !     ..   
..!......  !     !      !     yggggsr!osgKrKrrroggZoKs8ggZoosssttsrrr!t!r8rrKg8rrtrs!! r!rtrrr!!!!tsrsr!!!..rs8rrtrgy88ygg.     !     .     ..     !     !   
 .     !     !      !     ZggggsrtrZggrZtK.r !tgyKr! r!rrZyKKZrrotK! !!!trrttrr !trrrrtoorrtrrr!sr!t!.. tr!o.ggg8gggt     .      .     .     ..  .......!....
 !      !     !     .!..........sgsZZstKt8gggsrt..!!!gr rK  .!!r!tyttZ8K!rr .!rstrtt   ..r! ..!rroystt   r!!t.Zggggggy     !   .....!...........!..........!...    !  
 ! ..........!..........!.......... !     rgg8ZKKosygg8r r  !r .orr   oo.t!rKrt8..!rrKtrrZ    !yr!   ..!.rrr  r!!tt8sogyogg!..........!....   !      .     !     .. 
.!.     .      !      !     ! KggyKyo8ggsr . ..! ! !   .yKrs.!s.r r... rrtry.    !.!!  . .!.  !..trKoZKso8srrgr     !     ..     .      !     !. 
 !     !      !      !     ! rgg8yy8ggsr!! . r  !  rr8or!oKt!  !r .r..rrZy . . r  !ort.. !.  .rZoostrssyorZ8o     ..     !      !     .. .........r.
 !     !      !      ! ........!...!Kg8ygggKrrt.!. !  . !r. .r!!tt.o . .rKro!..rs    .  .!K!.!!. . !rrtZooorrro8oosZ.!     !   .....!...........!..........!.     !
..   .....!...........!...........!.     !   .ZZ8ggyrr8s...r  srK. .. .Zr!oo....!rroorrr!s ! .!   . r !KKscreenshotsrrrtygZKg.!...........!.....   ..     .      !      
!......   !      !      !     ..   !Kg8soKrr...!  !!  !.!.t !rtr !r! r!r..!ss!!.rZZZ .r.tZK.t !rtrmoviesotttrtsyK8y !     ..     !      !      !     
!      !      !      !      !    .8gytrst ..t  . r!. ro!rrstyor.  .r!r.rKrr!!!.!!. . .r!!! ! rrtoZoK8t!. tsss8g. .      !      !     ..     ..   ...
!      !      !      !    ....!........!ggKtKyo!.!!!rr r .!Kr!.!Ktr.    r!ttryZ ..  . r r.r so.rrstrttr  .sssoKgy  !     ..     !...........!...........!......  
!      !...........!...........!.......  !     .gggortr!.. . . !..rr .rtKr.........tZK88yr !!! !Kt.. . !s !rrttsrt  rsooKygg.....!...........!.......... !      !      !    
!...........!      !      !      !     .gggssrrrrr. !r .so! rt !   .!tossttrt!!  .. .!tt r! !8str!.r tsKKKgg8    !      !      .     ..      .    
.      .      !      !      !      !8ggsyo!!! .!!!rr!!.rro.!.r .!!..!sttyr !!t! . . r !!.! !!Ktr...r!KKsoyggg    ..     .      .      .      .    
      !      !      !      !   ......!.ZggZggysr!.rtsr!...r .!rrr!....otoZ. r!  . . ..tst!r.rtt!..!rZKsoKggyr     !      !      !    ...!...........!......
      !      . ...........!...........!.....   ! rggggggKrrsrtr.rr!!.  r..!!.rsKZ   t  . rrttK.osyorKrrrrrKZos8gZ!!      ..  .......!............!.....xo  .      !   
 ..........!...........!.      !      !      ! Kgggggg8rrsrrrr!!.!!r r....o888r   ! .  grr!t   r....rZKyZggt..!!...........!...    !      !      ..     ..  
.     !      .      !      !      ! .gg88Ks8gosrrrrrr!r.!rt!r!rtZg88.   . t   . rt  . r...rKKyggg!  !      .      .      !      !      .  
      !      .      !      !      ! r8g8gK!rZ8srrrrroKgKrrrttrsZ88K     tK   ! Kr   r.tKZygg!   ..      .      !      ..      .      !  
      !      .      !    ....!............!gZg8yZ!!rssoottrrsoor!.soKZ8ZK!    !r !.  !ro.!.  tsZZgg8.    !      !      !      !  ........!............!..
      !    ...!............!.......  !      rgZg8o!rrr! r!rrtrKstZo8Ksy8ZK rrr!! !!!.   !.Zrs8!...!8Ksggs     !      .  ........!............!..     !      .. 
...........!........  .      !      !      ygygsrr!!r  !r.!sgggKsoK8g8tsssr!!.rr..r    . !  .oZsggg............!...........!...     .      .      .      ! 
      !      .      !      !      g8ggr!!!r   !ssotrKoKKg8Zr ggK8ttrorr .....o  ! !otsgggZ!      !      .      .      !      ..      !
      !      .      !      !     r88gsrrr!r!!!!r!otroKoKKZygr. 8gZys. !r!.ro!r!r!. ! !osK8gggK!      .      !      .      ..      !      .
     !      .      !     ..!...!r.....g8ggr!!r8t!!rr!!sy8g8ggggs.rKoo88KZtrr.!.  rrKZr!!.!!KKsKggggg..      !      .      !      ! ..........!...........
     !    ....!............!.......... !  !r. !ggggrrrrr!  rZggg8ZssZK!!..Z g8Ky!!!rK.  r!!tr .r8Zsss8gg8gg8!      ..      !............!............!.     ..     
..........!........  .      !      !   rr 8gg8g!r!r! !.rstrtgortKso.r!.r! gKK8!!!oo !oK.t.t. !rZyssKggg88gg8 ...........!.............      ..      .      !     
     !      .      !      !    .og88ggr!!r..!ot!!toosyKto!.!!!t gKKK!!rs!! .!!rt.!K!!KssZsgggZZygggy.     ..      !      !      .      .     
     !      .      !      !    yZ88ggr!!r!r!!ot8srrtooKttsotr  goyK!rtt r r !o.o!t!osssKZgg8g!..8ggr      !      .      ..      .      ..    
     !      .      !      !.......r8y8ggZ.!rorr!!rZto!rooKKtsottZr tgt8s!orr !!rr!sKr!trKsssKgggr!r...ggZ      !      !      !      !  .........!........
     !      . ..........!............!    .gZygsr !!!!  ro!orsotKr!rtrt. g8tyotrrr .yyKsZ!.rsKKKKoyggK r!..Zgg      !      .   .......!............!..     .    
..........!............!..     !      !    ggoyKr!. .! oorssrrsyKyorsotryg8tZKtrKtrrotKsrrrKgsottyggrr! !!..!gg!  ........!............!.....    !      !      .    
     !      .      !      !    Kgt88r.  The Kiss/lipstick (2000)Zstro.rttoKKZ!oyosoo8ggrr!.!! r.rsgs...     .      .      !      !      !   
     !      .      !      !    tgoyy!!!!..|ro!rrorZos!. r.otKg8K.!s!rrt!rrKtZoyrtoostgggt! .!y !rygZ      !      !      ..      ..      ..   
     ..      .      !      !    .gKK8!   .|!!rrrKytssrrt!oossgg!!!! !Kt!.tysKKrKtr!Zgg! . !s!.!ZKgr.      ..      .      !      !      !  ..
     !       .     ..!............!.......8gyKy.!!!!rt|!!rroZorr ! .!!.! gor!!  .!t!rrsyKKor!!sggs  ! ! ! .gZg !      !      !      .. ...........!............!.. 
    .!.............!.......... !      !   rg8toZ r  r| !..rrts!!!Krror. gr..r . !...!8or!!rZgggr  !. ! r88y .      . ...........!............!.      .      ..  
........ !       .      !      ..  .ygysy . r .ro|MacOS9 only download..!.   !!rro!  rtggo.  !!r !!tygr..!............!.      !       .      !      !  
     !       .      !       !  KygosZ !sKKKt. rZyKrrtrr.!!or . rgst!!!!..rK!.sostr!oggZ.  ! trrstsZg. .      !       .      !      ..      ! 
     !       .      !       !  ry8yoZ!rttttttt !rtsZs  !!! .!.  rgr.  .!tso! .!r!Zggo! r .!toooy8g  .       !      !       !      !      .. 
     !       .      !   .......!...o8gsZyottttrrrtt!rsoKZrrr..!!!t.!... ot!!   !Ky. !!rgyg!r .o rr!trt8gZ  .      !       !      ..     ..!............!.
     !      ..!............!......    !  Kg8y8r........strKotZKtrtZ88Ko!......!or!rr .Zr! r !rrrgg K!!! r.rrrt8gr  !       .      !  ..........!.......... ..      !
.........!........... ..      !       !  KggyKr......!rtKor!oKor!rr!!rt!......r.! .rsKttrt.!sr..ggroKr  !o! r8g!  ..  .........!.............!..     ..      !      .
     !      !       !       !  t8ygot..!!!!ror.t!sorrrrr!........!..r.!s.   o! !t!!gg!o!r  !trr!sg......!...     ..      .       !       .      
    ..      !       !       !  .gggoyor  rrrtKZKrr..rro!......!!Zg!rK!.   !.  !r..gggy8ttr..trorgo   !       .       !       !      ..      
    !       !       !       !  Kg8orott!!rt!rtrZKt!!  .rr!r.....ggsor !  ro  ! .!!gg8KZrt!roortog!    !      .       ..      ..      !      
    !       !       ! ...........!....KgZrrorroZs8KttrZ !ottt!. r......ogZy..y!! rr . ! tZgggort. .rtsg8    !       !       .       !    ......!..........
    !   ........!.............!..      !  rgyZKtotoosysZss!tt!!tr!rKs!......8ZyZ .!!!! .ortsr.!sKg8!!...ro!..sgr    ..      !     ...!.....................   .     
........!.....    !       !       !  .g8sKtZ8g8ZZooottr!rtrrrtr.......rgZgK r  .Z .!rr .sgg!   rt..!Kgs    ..!.............!.........  .       .       !     
    !       !       !       !  !gyK8yyKssgor!!!r!!rr!rtt. .....Zggrt.!  .!sr!r rr8gg.......!rrrZgyo...... .       !       !       ..      ..    
    !       !       !       !  ogZyssKyyKtgr. !!rt!Zys.   ..ggg !r! . soKr  8gg!     !srgr     !       .       !       !       !    
    !       !       !       !  !gor8oosZKgygZsKtK8yZyKZosyo!   ggo! s !..r.ro.!!roggt      !!!.!     !       !       !       ..       .    
    !       !      .!..............!..gsyoKysorror.ottsZg .roor!!rs! .gg.r so. !r rr!.rr8gg      ..      ..      ..       !       !  ..........!.......
    ...............!............ !       !.Kggo. .!!rso! r!!8Z   .tttr!rr.ogs r! ! !. o!rrrZgg!       !       !       !    ......!..............!..      !   
.......!.       !       !       !Kgstr!  . .t.r! !!g8!r!!.! .tZtrryg! r! !r rKs!!gZgr!       !       !..............!......    !       !       .   
    .       !       !       sy. rr  . ! r   8ggsstttsoorroZZy..Z .o rr!r.tZgr !  .........!..............!       !       .       !       !   
    .       !       !      !Zr !!!o  or!     to8ZZ8gt  .Kyyr !r...r..orrr8gyr..!....     !       !       ..       !       .       ..  
    .       !       !     .ro!!! ys!...   .     . .!r.!Kyy t !r!!. !rrt8ggss! ..       !       ..       !       .       !       !  
    .       !       !    .rrtr!!..Z!.........!!!!..o! t   !8Koy! ! !!!K. KoKgg8Kr!ooror.      ..       !       .       !       ..       ! rr
    .       ! ............!......!tKr!  !       !     !!..rgsrtK  r.  r!Kto8go  . ..!!!r!!!r    !       !       !       .   rrrrrrrrtrrrrrrrrrrrrrrr 
  ...!..............!.      !   !sr.   !       .      .tr!! r !   rt!tggr      !ott.    !       !       !rrrrrrrrrrrrrrorrrrr    ..       ! 
....  .       !       !  .r!.    !       !      . r.  .r   rsryZso..... ! .. .!r!    ..  rrrrrrrrrtrrrrrrrrrrrrrr!       .       !       .. 
    .       !       !       !       !     .. K  !rr.  .rrZrrgsroott!rrrtr.tKosrrrrrrrrrrtrrrr     ..       !       !       .       . 
    .       !       !       !       !    r!ro! .rr!..trrrr toggrrrrrr!!  !       !       !       !       .       !       !
    .       !       !       !     rrrrtrrrrrrrKyr! ... . ..!!t.rooggg.      ..       ..       !       !       !       !       .
    .       !       !   rrrrrrrrrtrrrrrrrrrr  !  .oZr   .r  . r.r!orsggt       !       !       .       .       .       ..     ...
   .      !rrrrrrrrrrrrrrrrrtrrrrr     !       ! .ts!    !! !  ! !srrrgZy       !       !       !       !       ! ............!........... 
rrrrrrorrrrrrrrrrr. !       !       !       !.o8. !    t.   rotZrrrtsZ       .        .       .       .!!.............!..      ..      
   !       !       !        .      !sKr.!r.   ..  ! !tr!!!. rr       !       !  ...........!............ !       !       !      
   !       !       !        !      ror.    t  !   rr !r.   K       .!..............!...      !       ..       .        .      
   .       .       .        .      r!       !   r. !!  ...o............. .        .       .       .       .       .      
mailto:moi.non.plus@entropy8zuper.org>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>The_Kiss by Auriea_Harvey_&_Michael_Samyn Entropy8Zuper!>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>thanks_to:>>snowblossom_house>&>the_korea_webart_festival>&>MuHKA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>